Testamenttilahjoitukset

Testamenttilahjoitukset muodostavat erittäin tärkeän osan Kummien välittämästä avusta. Ne ovat Kummeille verovapaita ja menevät lyhentämättöminä kohteisiinsa. Testamenttilahjoituksen voi tehdä niin Lastenklinikoiden Kummit ry:n yleiskeräykseen kuin tarkemmin rajattuun kohteeseen, kuten laitehankinnat, lastentautien tutkimustyö, lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tai potilaiden viihtyvyys. Halutessaan lahjoituksen voi suunnata myös valitun lastenklinikan tietylle osastolle. Testamenttilahjoituksen avulla voi parantaa monen vasta alkutaipaleelle ehtineen elämän mahdollisuuksia.

Lisätietoa kaikista lahjoitusmuodoista ja Kummien toiminnasta saat näiltä Kummien verkkosivuilta tai soittamalla numeroon (09) 6824 520. Kummit antaa testamenttilahjoittajille lakiapua testamentin laadinnassa.

Milloin ja miksi testamentti kannattaa tehdä?

Tarkoituksena on ensinnäkin antaa yleiskäsitys siitä, miten perintö säännönmukaisesti jakautuu, ellei testamenttia ole laadittu. Näin voit tarkistaa takaako laki suoraan henkilökohtaisen tahtosi toteutumisen. Mikäli näin ei ole, Sinun kannattaa laatia testamentti. Testamentilla ilmaiset täsmällisesti, mitä juuri Sinä haluat.

Seuraavassa annamme perustiedot testamentin laatimisesta. Alue on hyvin laaja, joten sitä ei voi kaiken kattavasti tässä käsitellä. Lisäksi on erityistilanteita, joihin tässä ei edes pyritä vastaamaan.

Tavallisesti testamentin laadinta ei ole monimutkaista, sen voi laatia itsekin ilman juridista neuvontaa. Viimeisen tahtonsa toteuttamisen voi siten varmistaa yksinkertaisella tavalla. On kuitenkin tärkeää, että tekijä toteuttaa testamentille laissa asetetut muotovaatimukset, sillä ellei niitä ole noudatettu, testamentti voidaan myöhemmin julistaa pätemättömäksi.

Jos testamentti sisältää monimutkaisia määräyksiä tai sen tekijä kokee itsensä epävarmaksi esimerkiksi sen suhteen, miten kirjata tahtonsa yksiselitteisesti, on parasta kääntyä lakimiehen puoleen. Kummit antaa testamenttilahjoittajille veloituksetonta lakiapua.

Perinnöksi parempi huominen

Lastenklinikoiden Kummit ry. on toiminut vuodesta 1993 viiden yliopistollisen lastenklinikan (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio) potilaiden hoitomahdollisuuksien, hoito-olosuhteiden, kuntoutuksen ja kehityksen tukemiseksi. Tämän lisäksi yhdistys antaa vanhemmille tietoa lasten sairauksiin liittyvistä asioista ja tukee vanhempia henkisesti. Kummit ry. tukee niin ikään hoitohenkilökunnan koulutusta sekä lastensairauksiin liittyvää tutkimustyötä.

Yhdistys voi harkintansa ja lahjoittajien toiveiden mukaan avustaa myös muiden lastensairaaloiden toimintaa sekä olla mukana vaikuttamassa pienten potilaiden viihtyvyyteen sairaaloissa. Voimme myös tukea potilaiden kuntouttamista sairaalahoidon jälkeen.

Jos tunnet, että testamenttilahjoitus Lastenklinikoiden Kummit ry:lle voisi olla Sinun tapasi ja halusi auttaa, saat alta löytyvästä tiivistetystä testamenttioppaasta perustiedot aiheesta.

Lisätietoja halutessasi voit ottaa yhteyttä minuun, puh. 040 149 0032 tai anu@kummit.fi

Ystävällisin terveisin

Lastenklinikoiden Kummit ry.

Anu Rapeli
toiminnanjohtaja
puh. 040 149 0032
anu@kummit.fi

 

TESTAMENTTIOPAS

1
Kuka voi tehdä

- täysi-ikäinen
- psyykkisesti kykeneväinen itsenäiseen tahdonilmaisuun
- mielentilan arvostelu testamentin tekohetkellä on aina tapauskohtainen
- todistajien tulee myös todistuslausekkeessaan lausua testamentin pätevyyteen vaikuttavien seikkojen ohella myös tekijän ymmärryksessä asiakirjan merkityksestä

2
Muotosäännökset

Testamentin tekeminen on sidottu tiukkoihin muotovaatimuksiin. Muotosäännökset ovat väline, jolla halutaan turvata mahdollisimman riidaton selvitys lain tarjoamasta perimysjärjestyksestä poikkeamiselle. Ellei säännöksiä noudateta, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.

2.1
Testamentin muoto

- kirjallinen
- testamentin tekijän tunnistetiedot
- testamentin teon päiväys
- tekijän oma allekirjoitus
- todistajat yhtaikaa paikalla
- todistajien tieto, että kyseessä testamentti
- todistajien todistuslausuma
- todistuksen aika ja paikka
- todistajien allekirjoitus, asuinpaikka, ammatti
Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja sieluntoiminnoiltaan todistajiksi kykeneviä. Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää todistajina. Jos tällä lailla esteellistä henkilöä käytetään todistajana, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.

2.2
Hätätestamentti poikkeuksena

Mikäli testamentin tekijä on joko sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi
estynyt tekemästä testamenttia edellä mainitulla tavalla, hän voi tehdä nk.
Hätätilatestamentin. Testamentti voidaan tehdä joko suullisesti, jolloin kaksi esteetöntä
Todistajaa on paikalla tai ilman todistajia, jolloin tekijä itse kirjoittaa ja allekirjoittaa
asiakirjan.

Koska hätätilatestamentti soveltuu ainoastaan poikkeuksellisiin olosuhteisiin, laissa
Säädetään, että hätätilatestamentti on katsottava kolmen kuukauden kuluttua
pakottavan esteen päättymisestä rauenneeksi, jollei sitä ole tehty uudestaan noudattaen
edellä mainittuja muotosäännöksiä.

2.3
Testamentin sisältö

Jotta kyseessä olisi pätevä testamentti, on muotomääräyksiä tarkoin noudatettava.
Kun oikeaa muotoa noudatetaan, voi testamentin tekijä lähes vapaasti päättää testamenttinsa sisällöstä.

Jotta testamentin tekijän todellinen tahto toteutuisi, tulee testamentin olla
- mahdollisimman yksiselitteinen
- kuka on testamentin saaja (kenelle/keille omaisuus halutaan menevän)
- siirtyvä omaisuus tulee yksilöidä mahdollisimman tarkkaan
- siirtyvän omaisuuden määrä tai osuus koko omaisuudesta
- tekijä voi myös määrätä omaisuuden saamiselle erilaisia ehtoja/edellytyksiä (ne eivät kuitenkaan saa olla hyvän tavan vastaisia tai rajoittaa kohtuuttomasti testamentin saajan henkilökohtaista päätöksentekoa)

Yleisenä ehtona testamenteissa:
- on lykkäävän ehdon, kuten toissijaisen testamentinsaajan määrääminen. Näin voidaan esim. avoliitossa jossa avopuolisolla ei ole oikeutta pitää yhteisenä kotina pidettyä asuntoa jakamattomana hallussaan, luovuttaa määrätyn omaisuuden hallinta avopuolisolle hänen elinajakseen, määräten samalla omaisuus hänen kuoltuaan tulevaksi toiselle, lopulliselle perinnönsaajalle.
- Perinnön saamiseksi voidaan myös asettaa purkavia ehtoja. Ellei tällainen ehto täyty, voi testamentinsaaja menettää oikeutensa lähimmälle perintöön oikeutetulle.
- Testamenttiin voi myös sisällyttää ehdon luonteisia määräyksiä, näin kun testamentin tekijä on määrännyt omaisuutensa tietylle henkilölle ja asettanut tälle samalla esimerkiksi velvollisuuden hoidon tai huolenpidon antamisen kolmannelle henkilölle. Määräys on testamentinsaajaa sitova, jos hän ottaa testamenttiomaisuuden vastaan ja jos tuo omaisuus riittää määräyksen täyttämiseen.

Jos testamentin saaja rikkoo tätä määräystä, voidaan sitä kanteella vaatia täytettäväksi, mutta itse testamentin katsotaan pysyvän voimassa.
Mutkikkaat ehdot ovat omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia, joten niitä tulee välttää.

Kun testamentin saajan on kansalaisjärjestö, eikä testamentin tekijä koe välttämättömäksi antaa yksityiskohtaisia ohjeita varallisuuden käytöstä, käyttää järjestö varata sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Testamentin tekijällä on kuitenkin mahdollisuus määrätä, mihin kohteeseen hän haluaa varat käytettäväksi. Siinä on kuitenkin hyvä käyttää yleisluontoista määritelmää, mikä mahdollistaa varojen hyödyllisen käytön vielä vuosien saatossa muuttuvassa ympäristössä.

2.4
Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamenttinsa milloin haluaa. Edes lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido antajaansa. Muutos tai lisäys on tehtävä noudattamalla edellä mainittuja testamentin muotosäännöksiä. Vanhan testamentin hävittäminen tai muu selvä vapaamuotoinenkin ilmaisu siitä, että määräys ei enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, riittää sen peruuttamiseksi.

Uuden testamentin tekeminen voi olla vapaamuotoinen ilmoitus aiemman testamentin peruuttamisesta, jos se on täysin ristiriidassa aiemman testamentin kanssa. Uuden testamentin tekeminen ei kuitenkaan aina peruuta aiempaa, koska tekijä voi eri aikoina eri sisältöisiä testamentteja. Kaikki pyritään lähtökohtaisesti täyttämään, jos niiden määräykset eivät ole selvässä ristiriidassa niiden kaikkien täyttäminen on mahdollista, eikä näytetä testamentin tekijän tarkoituksena olleen aiemman määräyksen peruuttaminen. Tämän kaltaisia tilanteita on kuitenkin hyvä välttää ja siten ehkäistä jäämistöriitoja. Parasta on siten hävittää aiempi testamentti ja tehdä muutokset ja lisäykset kirjoittamalla kokonaan uusi testamentti, mikä siten sisältää testamentin tekijän viimeisen tahdon kokonaisuudessaan.

Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa, esim. tallelokerossa. Tärkeää on, että testamentti säilyy turvallisesti, mutta sen tulee olla helposti löydettävissä kuoleman jälkeen. Ellei testamenttia löydetä, se katsotaan peruutetuksi, jos perillinen tai testamentin saaja hävittää tai salaa tahallaan testamentin, voi tuomioistuin tuomita syyllisen menettämään perintöosuutensa.

2.5
Mitä testamentin tekijän kuoleman jälkeen?

- varallisuus siirtyy kuolinpesän osakkaiden hallintaan
- osakkaana voi olla perillinen, yleistestamentin saaja ja leski
- jäämistöstä laaditaan kolmen kuukauden kuluessa perukirja
- pesän voivat selvittää joko pesän osakkaat tai tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä
- selvitystä seuraa perinnönjako, ellei osakkaiden yhteishallintoa jatketa tai pesä ole lesken hallinnassa jakamattomana

2.5.1
Testamentin pätevyyden selvittäminen

- kaksiportainen menettely: testamentin tiedonanto ja moiteaika
- Testamentin saajan on todisteellisesti annettava testamentti tiedoksi jokaiselle perilliselle. Perillistä voidaan esim. pyytää allekirjoittamaan alkuperäiseen testamenttiin kirjoitettu tiedoksiantotodistus ja antaa hänelle oikeaksi todistettu jäljennös testamentista kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.
- Tiedoksianto on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa testamentin tekijän kuolemasta.
- Perillinen voi moittia testamenttia, vain laissa luetelluin perustein. Vain lähin perillinen voi nostaa moitekannan, se on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta.
- Jos vain yksi moittii testamenttia, testamentti pätee muiden perillisten osalta. Vastaavasti moitekanne vaikuttaa vain haastettuun testamentin saajaan.
- Moiteperusteena voi olla testamentin tekijän alaikäisyys, testamentin muotovirhe sekä testamentintekijän tahdonmuodostuskykyyn ja tahdonmuodostukseen liittyvä virheellisyys.
- Tiedoksiannon yhteydessä voidaan pyytää ns. hyväksymislausuma, jossa perilliset ilmoittavat etteivät aio moittia testamenttia.
- Jos kaikki perilliset antavat hyväksymislausuman, ei kuuden kuukauden moiteajan kulumista tarvitse odottaa, pesänjakoon voidaan ryhtyä heti.

Perintövero

Lähes kaikki luonnolliset henkilöt ovat perintöverovelvollisia, kun omaisuus siirtyy perinnön kautta. Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Lastenklinikoiden Kummit ry. ei kuitenkaan tarvitse maksaa perintöveroa.

Perintöverotus on progressiivista, eli veroprosentti on sitä suurempi, mitä enemmän perii. Lisäksi perilliset jaetaan kolmeen veroluokkaan:
 I veroluokka: veroasteikko on laissa ilmoitettu
 II veroluokka: kaksinkertainen
 III veroluokka: kolminkertainen
Perintövero lasketaan perinnön määrän ja veroluokan perusteella.

I perillisryhmään kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, lapsi, ottolapsi, isä, äiti, ottovanhemmat ja lapsen tai ottolapsen rintaperillinen.

II perillisryhmään kuuluvat perinnönjättäjän veli, sisar, ja veli- tai sisarpuoli sekä henkilö, joka vähintään viimeiset kymmenen vuotta perinnönjättäjän kuolinhetkeen asti on ollut hänen palveluksessaan ja häntä hoitanut.

III perillisryhmään kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat.

Malli testamentista

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut Liisa Orvokki Liinanen (000000-00A) ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen kaikki omaisuuteni on menevä yleishyödylliselle Lastenklinikoiden Kummit ry. –järjestölle, joka saa omaisuuteni täyden omistusoikeuden.

Mahdolliset lakiosavaateet Lastenklinikoiden Kummit ry. voi maksaa rahassa.

Helsingissä päivänä kuuta 20

Liisa Liinanen
Liisa Liinanen
Osoite

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa läsnäolevina ja esteettöminä todistamme, että sairaanhoitaja Liisa Liinanen on terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan selittänyt yllä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa.

Todistamme myös, että Liisa Liinanen, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on omakätisesti allekirjoittanut yllä olevan testamentin.

Helsingissä päivänä kuuta 20

Kalle Kallela Maija Maijanen
Kalle Kallela Maija Maijanen
syntymäaika syntymäaika
ammatti ammatti
osoite osoite

Testamenttilahjoitukset