Barnklinikernas faddrar rf – tillsammans gör vi under

Barnklinikernas faddrar rf är en välgörenhetsorganisation grundad 1993, som stöder Finlands fem universitets barnkliniker, utvecklings- och forskningsarbete samt förbättrar patienternas trivsel under sjukhusvistelsen. Under de senaste åren har föreningen donerat betydande bidrag som stöd till arbete för  barns och ungdomars psykiska hälsa. Under hela sin verksamhetstid har Barnklinikernas faddrar rf gjort donationer på cirka 38 miljoner euro.

Följ oss på Facebook

Toppresultat med modern vårdapparatur

I Finland har barn möjlighet att tillfriskna också från svåra sjukdomar. Högklassiga undersöknings- och vårdmetoder samt ekonomiskt stöd för utveckling och anskaffning från både privata och officiella medel behövs. För att bibehålla den höga standarden krävs åtgärder. Sjukhusens budgeterade medel räcker inte till anskaffning av all behövlig apparatur, utan hjälp behövs hela tiden. Vårdapparatur är bruksvaror och regelbunden sevice och byte är nödvändiga. Med hjälp av Faddrarna rf hjälper vi sjukhusen att upprätthålla bästa möjliga  apparatur. Med medel förmedlade via föreningen har man skaffat bland annat kuvös, infusionsautomater (för dosering av patienternas mediciner), patientövervakningapparatur samt till exempel en hjärt-ultraljudsapparat, med hjälp av vilken kirurger och kardiologer kan uppskatta operationsbehovet utan öppen kirurgi och planera operationer på förhand om en operation anses nödvändig.

Trivseln under sjukhusvistelsen är en viktig del av tillfrisknadsprocessen

Faddrarna rf strävar efter att underlätta barnklinikernas patienters sjukhusvistelse på alla möjliga sätt. Många av de små patienterna vistas längre tider på barnklinikerna än i sina hem, i värsta fall flera år. Därför är det viktigt att barnklinikernas avdelningar blir trivsamma för patienterna, förutom att vårdmetoderna och vårdapparaturen förbättras. Med medel från Faddrarna rf införskaffas stimulans från spel till böcker samt från TV-apparater till spelkonsoler. Dessutom  inreds väntrum och patientrum för att öka trivseln.  En viktig del i patienternas trivsel har också Fadderbesöken på alla barnkliniker. För föräldrarna ordnas trivseldagar för att hjälpa föräldrarna att orka finnas på plats vid sjukbädden.

Pediatrisk forskning ger trygghet för framtiden

Genom att stöda pediatriskt forskningsarbete och skolning av vårdpersonal kan effektivare, säkrare och smärtfriare undersöknings- och vårdåtgärder utvecklas. Nuförtiden kan många allvarliga sjukdomar övervinnas just tack vare forskningsarbetet. Ungefär hälften av de forskningsmedel Stiftelsen för pediatrisk forskning delar ut kommer från Barnklinikernas faddrar. År 2010 delades stöd från Faddrarna rf till följande del-ändamål: barns ryggradssjukdomar, moderns näring under graviditetstiden, medicineringens verkning på barnreuma, virusinfektioner och astma, levertransplantation på barn, den tidiga utvecklingen av hjärnans el-impulser, bronkolit, vård av öroninfektion, tidig igenkänning av mentala problem, mykobakterie-infektion, Kallmans syndrom, barndomens leukemivårds inverkan på pojkars sexuella utveckling, osteporos hos barn, Finlands adopterade barns hälsotillstånd.

Effektiva åtgärder för att förebygga mentala problem hos barn och unga

Under de senaste åren har vi i det finska samhället mött på upprörande exempel på vad mentala problem hos barn och unga i värsta fall  kan leda till. Nu behövs åtgärder – såväl specifik vård som proaktiv påverkan för att förebygga mentala problem hos barn och unga i framtiden. Mentala störningar hos unga är beklagligt vanliga. Upp till 20% av de unga lider av dessa problem och därmed är de en central hälsofara i vårt sammhälle i dag. Faddrarna rf satsar mycket på arbetet för att förhindra mentala problem bland barn och unga, både med upplysningskampanjer och med stöd för vården. En del av detta är också upplysande arbete för att förhindra mobbning I skolan och ekonomiskt stöd för forskning kring mobbning i skolan.

Evenemang och kampanjer som central del av Faddrarnas medelinsamling

Medelinsamlingen hos Barnklinikernas faddrar rf baserar sig på föreningens mångsidiga verksamhet och framför allt alla evenemang, där företag, samman-slutningar och privatpersoner deltar. Faddrarnas evenemang består av allt från televiserade konserter till idrottstävlingar. Enenemangens pärla är den varje höst återkommande Elämä Lapselle –konserten, som är en av Finlands mest kända nöjestillställningar. Till Faddrarna hör över 400 kända finländare från nöjes-, idrotts-, kultur- och näringslivet och de gör sin insats utan lön vid olika insamlingsjippon. De är med i bland annat klinikbesök och på olika företags- och publikevenemang. Som Faddrarnas fadder har vi Teemu Selänne, som föreningens figur, Teemu-nalle, fått sitt namn av. Det praktiska arbetet står Barnklinikernas Faddrar rf:s kontorspersonal i Helsingfors för. Vid sidan av kampanjinsamlingarna består en stor del av Faddrarna rf:s insamlingspott av direkta donationer , testamenten och olika slag av samarbetskontrakt med företag.

Donationer – genom att delta hjälper du

Olika donationsmöjligheter hittas på adressen www.kummit.fi. Donationerna kan riktas till valbart ändamål. Allmänna donationar (donationer som inte riktats till något specifikt ändamål) fördelas så, att 30 % går till fonden för pediatrisk forskning och återstoden delas ut till 2/6 Barnkliniken I Helsingfors och 1/6 var till Barnklinikerna i Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Helsingfors större andel beror  på patientantalet, på barnkliniken i Helsingfors vårdas barn från alla delar av Finland.

Samarbetet med Faddrarna syns

Sponsorering

Sponsorering är en av de för företag mest populära samarbetsformerna. Det innefattar stödjandet av ett visst evenemang, endera som huvudsponsor eller i form av någon annan sorts samarbetspartner. Faddrarnas evenemang är högklassigt planerade, med både nationellt erkända och internationellt erkända uppträdare som dragplåster. Synligheten av evenemangen i medierna har alltid varit mycket bra.

I de televiserade konserterna kommer sponsorns logo att synas eller företagets namn att höras i allt marknadsföringsmaterial: tidningsreklam, TV- och radioreklam, sidorna på bussar samt checkutlämnandet på scenen/eget inslag. Det samarbetande företaget får också rätten att för royaltyn binda sina produkter eller tjänster till Faddrarna.

I idrottsevenemang (Golf, Bowling) syns sponsorns logo i spelarskjortorna, och i och med det i diverse medier. Logon syns också i allt marknadsföringsmaterial, samt i självaste evenemanget på ett skilt uppgjort sätt.

Faddrarna kan också stödas genom att köpa företagsbiljetter eller lag till Faddrarnas evenemang.

Händelsekalender

Royaltysamarbete

En av företagets produkter eller tjänster binds till en överenskommen välgörenhetssumma, kontraktetgäller för ett år i taget. Nedre gränsen för vinsten för ett royaltysamarbete är 10 000 €,vilket företaget förbinder sig till att donera, och får i gengäld följande.

Ett års kontrakt

  1. Rätten att använda Faddrarnas Teemu-nalle-logo i sin marknadsföring under kontraktets varaktighet (oftast ett kalenderår)
  2. Två A4-storlekens fyrfärgsannonser i Kummit-tidningen, samt en artikel on samarbetet
  3. Företagets logo på vår webbsidas samarbetspartnerssida, samt en länk till samarbetspartnerns egen sida.
  4. Tillfälle att i textform i Elämä Lapselle eller Joulu Mielelle-konsertens TV-sändning visa sin kampanjs slutgiltiga doneringssumma.
  5. Pengarna som samlas in via royaltysamarbetet går i sin helhet till det av företaget utvalda målet, donationsmottagaren kan också nämnas i företagets informering och marknadsföring.
  6. Företaget kan gå till barnkliniken för att donera den för pengarna inskaffade utrustningen,och får även använda foton tagna under besöket i sin egen marknadsföring.

Månadsdonationer

Via Barnklinikernas Faddrar rf kan du varje månad stöda patienterna på barnklinikerna. Du kan välja din egen mottagare och summa för din månadsdonation. Doneraren får Kummit-tidningens årgång, och donationerna ges till klinikerna två gånger om året. Även ett företag kan agera som månadsdonerare.

Bli en månadsdonerare

En egen Fadderavdelning

Ett företag har möjligheten att ta en av Finlands fem universitetsbarnkliniker som sin Fadderavdelning. Då ett företag bestämt sig för att bli en Fadder, får företaget uppgifter om diverse avdelningar samt deras behov. Efter valet görs ett besök till ifrågavarande avdelning, och en verksamhetsplan samt tidtabell görs upp för företaget. Företaget kan till exempel välja att nyinreda avdelningen eller att hjälpa den i sina utrustningsanskaffningar. Företaget har alla möjligheter att göra sitt projekt så synligt som det själv vill. Med hjälp av bilder och berättelser blir utnyttjandet av samarbetet, både för intern och extern marknadsföring, en verkligt effektiv och imponerande helhet.

Då ett företag blir en Fadder, förbinder det sig att enligt den bestämda tidtabellen förverkliga de överenskomna anskaffningarna åt avdelningen. Projektet kan förverkligas på olika sätt, t.ex. via royaltysamarbete eller direkta donationer. Barnklinikernas Faddrar rf ger sitt fulla stöd för framgången av projektet. Garantisumman för en egen Fadderavdelning är 10 000 €.

Alla donationer och anskaffningar som företaget gjort förmedlas oavkortat direkt till avdelningarna.

Faddrarna-produkter

Under Faddrarnas Teemu-nalle-logo säljs massor av kvalitativa Faddrarna-produkter. Bland annat säljs det olika typer av textilier och bruksföremål, och en mycket populär produkt är våra julkort. Man kan bekanta sig i produkterna i vår nätbutik.

Donationer

Direkta donationer är en betydelsefull form av företagsvälgörenhet. Företag kan då de vill donera till barnkliniker eller till forskning om barnsjukdomar, till exempel i samband med jul eller företagets årsdag. Donationen kan riktas till en specifik mottagare. Genom att inkludera företagets egna tjänster eller produkter kan man också öka patienternas trivsel på klinikerna.

Mera information om företagssamarbetet
Matti Valli
e-mail: [email protected]
tel.: +358 50 356 3336