Rekisterinpitäjä

Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry (Y-tunnus: 0952400-3)
Länsituuli 1, 02100 Espoo
Verkkosivut: www.kummit.fi
Sähköposti: kummit@kummit.fi

Yhteyshenkilö

Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry:n verkostokoordinaattori Kaisa Heinonsalmi
Osoite: Länsituuli 1, 02100 Espoo
Puh: 040 5824 759 Kaisa Heinonsalmi
Sähköposti: kaisa@kummit.fi

Rekisterin nimi

Lastenklinikoiden Kummien osallistuja-, asiakas- ja jäsenrekisteri

Rekisterin tarkoitus sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot eri rekisteröityjen (KummiKaverit, KuukausiKummit tmv.) ryhmistä.   Yhteys- ja asiakkuustietoja kerätään asiakkaiden asioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista. Rekisteröidyt voivat kieltäytyä markkinoinnista, ilman että se estää heitä osallistumasta tapahtumaan tai saamasta muuta palvelua Lastenklinikoiden Kummit ry:ltä.

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

Lastenklinikoiden Kummit ry käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Asiakastiedot (asiakastyyppi, toimenkuva, asiakasnumero, asiakkuuden alkamisajankohta)
 • Asiakasmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • Lisätiedot (asiakastilaisuuksiin osallistumistiedot yms.)

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisterin tietolähteet, henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai asiakkuutta hakevan henkilön ilmoituksella. Käsiteltävien henkilöryhmien joukkoon kuuluvat myös rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistuneita sekä markkinointiluvan antaneita. Asiakastietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin, muun vastaavan rekisterin tai julkisen tietolähteen kautta.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käsittelijöitä lukuun ottamatta tietoja ei myöskään siirretä ulkopuolisille tahoille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien sekä teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vastustaa käsittelyä
 • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien käyttäminen edellyttää kirjallista pyyntöä rekisterinpitäjälle, helpoiten sähköpostitse osoitteeseen kummit@kummit.fi .  Rekisterinpitäjä voi edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamista.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi,

Väliaikainen markkinointirekisteri

Kummit ry:n yritysten kontaktitietoja koskevan väliaikaisen markkinointirekisterin pääasiallinen tietolähde on Suomen Asiakastieto Oy yritysten kontaktitietokanta. Lisää tietoa https://www.asiakastieto.fi/web/fi/tietosuoja-gdpr-asiakastiedossa.html

Tietosuojalausunto

Lastenklinikoiden Kummit ry kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan kummit.fi -verkkosivuston tietojen seuraamisesta; millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.

KUN KÄYTÄT SIVUSTOA, HYVÄKSYT LAUSUNNON EHDOT.
Jos et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

 1. Lausunnon käyttö
  Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin kummit.fi:n sivuihin.
  Jos napsautat tällä sivustolla olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiseen sivustoon, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.
 2. Yleisten tietojen kerääminen
  Lastenklinikoiden Kummit ry kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.
  Lastenklinikoiden Kummit ry ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

  Lastenklinikoiden Kummit ry saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista.
  Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.
 3. Vierailijoiden tunnistus
  Sivustoa voi käyttää luovuttamatta tietoja omasta henkilöllisyydestä.
 4. Henkilötiedot – kerääminen, käyttö ja jakaminen
  Sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä Lastenklinikoiden Kummit ry:n (esimerkiksi ilmoittautua lahjoittajaksi, ostaa jäsentuotteita jne.). Tällöin Lastenklinikoiden Kummit ry:n voi olla tarpeen kysyä henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos esimerkiksi tilaat tuotteen, Lastenklinikoiden Kummit ry voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry pidättää myös oikeuden ottaa tuotteen tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

  Lastenklinikoiden Kummit ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta tai pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai Lastenklinikoiden Kummit ry:n, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.

  Lastenklinikoiden Kummit ry:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Lastenklinikoiden Kummit ry:n tietokannoissa ja muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.
 5. Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä
  Jos Lastenklinikoiden Kummit ry velvoitetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Lastenklinikoiden Kummit ry ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä, mikäli laista ei muuta johdu.
 6. Suojaus
  Lastenklinikoiden Kummit ry:llä sekä käsittelijöiden rekisteripalveluilla on suojaus, jonka tarkoituksena on estää sivuston kautta Lastenklinikoiden Kummit ry:lle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.
 7. Muutokset lausuntoon
  Lastenklinikoiden Kummit ry voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muokata sivustoa tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivä on 24.5.2018.

  Jos Lastenklinikoiden Kummit ry tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat Lastenklinikoiden Kummit ry:lle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, Lastenklinikoiden Kummit ry julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivustolla.