Millaisia hoito-ohjelmia Mielen tila -kampanjan avulla tuetaan?

 

  • Ahdistuneisuushäiriöiden hoito-ohjelma Cool Kids

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on hieman päälle miljoona 0–17-vuotiasta, ja viidesosa heistä kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Yleisin lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä on jokin ahdistuneisuushäiriö, jota esiintyy 6–10:llä prosentilla lapsista ja nuorista. Ahdistuneisuus vaikuttaa siis jopa
100 000:nnen lapsen ja nuoren arkeen päivittäin.

Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, ahdistus voi pahimmillaan johtaa vakavampiin ongelmiin, kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja haastavampiin mielenterveyden häiriöihin.

Lasten ja nuorten ahdistuneisuutta voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti tarjoamalla apua oikeaan aikaan. Kummien Mielen tila -kampanjan avulla on esimerkiksi aloitettu vuonna 2020 ahdistuneisuushäiriöitä tehokkaasti hoitavan Cool Kids -hoito-ohjelman levittäminen kaikille Kummien tukemille lastenklinikoille ja -sairaaloille ympäri Suomen.

Cool Kids on maailmalla käytetty ja näyttöön perustuva hoito-ohjelma, joka tähtää ahdistuksen hallintaan. Kummien tuella sitä levitetään jatkossa myös perustasolle, kuten kouluihin ja neuvoloihin  yhteistyössä HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa. Cool Kids –hoito-ohjelmaa on käytetty sekä HUS Lastenpsykiatriassa että HUS Nuorisopsykiatriassa vuodesta 2015 lähtien.

Cool Kids -hoito-ohjelmalla on saatu aikaan loistavia tuloksia. Tutkimusten mukaan 12 kuukauden kuluttua 75 prosenttia Cool Kids -hoitoa saaneista 7–17-vuotiaista lapsista ja nuorista on päässyt eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstään, ja noin puolet on päässyt eroon kaikista heillä todetuista mielenterveyden häiriöistä. (Rapee et al., 2017).

Cool Kids -koulutuksesta sanottua:


Eksoten alueen koulukuraattori Laura Saukko

”Kun kuulin Cool Kids -koulutuksesta, kovasti mietin, miten se istuisi omaan työhöni. Nyt olen ohjannut yhden yläkouluikäisten ryhmän psykologin kanssa. Koimme, että Cool Kidsistä on paljon apua. Hoito-ohjelman struktuuri on aika tarkka, mutta hyvin selkeä. Uskon, että tälle on laajempaakin tilausta.”

Psykologit Johanna Vesa ja Sanna Tuomaala Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrialta

”Opiskelemme lasten ja nuorten kognitiivisiksi psykoterapeuteiksi, ja Cool Kids -hoito-ohjelma oli sitä kautta tuttu. Se motivoi molempia mukaan koulutukseen. Yksilöllisiin perhehoitoihin osallistuneet ovat olleet Cool Kidsiin tyytyväisiä, ja kokeneet saaneensa hoito-ohjelmasta apua. Nyt syksyllä pääsemme aloittamaan ryhmät, kun pandemiatilanne helpottuu. Olemme keskustelleet esihenkilöidemme kanssa siitä, että Cool Kids -hoitomallille ja sen osaajille olisi lisätarvetta tällä alueella.”

TYKSin lasten psykiatrian poliklinikan psykologi Satu Östman

”Cool Kidsissä minua kiinnosti eniten hoito-ohjelman ryhmämuotoisuus. Uskon, että perheet hyötyvät siitä ja samalla näkevät, että muillakin perheillä on haasteita. Cool Kidsin kautta lapset ja nuoret saavat onnistumisia. Vertaistuki on muutenkin tärkeää. Siitä tulee helposti positiivinen kierre: jos tuokin uskalsi kokeilla, minäkin voisin. Toistaiseksi ahdistuneisuushäiriötä on hoidettu Cool Kidsin avulla erikoissairaanhoidon puolella, mutta ne paikat täyttyvät aina todella nopeasti. Tarkoituksena on viedä Cool Kids myös kouluihin. Lapset ja nuoret osallistuivat ryhmätapaamisiin mielellään.”

 

  • DKT-hoito-ohjelma itsetuhoisille ja tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville

Vuosina 2015 – 2019 Suomessa on tilastoitu 23 iältään 10 – 14-vuotiaan lapsen tekemää itsemurhaa. Se on 17 % kaikista kuoleman tapauksista ko. ikäryhmässä. Itsemurha on yksi merkittävä kuolinsyy jo näin pienten lasten keskuudessa ja tämän vuoksi kaikki keinot lasten itsetuhoisuuden vähentämiseksi ovat merkityksellisiä ja äärimmäisen tärkeitä. Nuoruusikään tultaessa luku kasvaa merkittävästi.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole systemaattista ja näyttöön perustuvaa hoitokeinoa käytössä lastenpsykiatrisissa yksiköissä lasten itsetuhoisuuden ja vaikeiden tunnesäätely vaikeuksien hoitamiseksi.

Lähde: HUS Lastenpsykiatria

Kummien Mielen tila -kokonaisuuden alla tuettavan DKT-hankkeen tavoitteena on tuoda dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) osaksi Suomen lastenpsykiatristen hoitokeinojen valikkoa valtakunnallisesti. Hoidon tavoitteena on lapsen itsetuhoisuuden väheneminen vahvistamalla tunnesäätely- ja ahdingonsietotaitoja, vanhempien taitojen vahvistaminen lapsen tukena toimimiseksi ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.

DKT on strukturoitu hoitomalli, jonka onnistunut toteuttaminen edellyttää työntekijöidenkouluttautumista ko. menetelmään ja menetelmäohjausta hoitomallin käyttöönottovaiheessa sekä säännöllistä työnohjausta.

  • Yliopistosairaaloista hankkeessa ensimmäisenä vuonna mukana ovat Helsinki, Turku ja Kuopio.
  • Kummien tuella mahdollistetaan hoitomallin jatkuva kouluttaminen Suomessa, kouluttamalla DKT-ohjaajia Suomeen, jolloin varmistetaan hoitomallin pysyminen osana hoitovalikkoa myös työntekijöiden vaihtuessa.
  • Hankkeen myötä aloitetaan tutkimusaineiston kerääminen hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi ja jatkokehityksen pohjaksi.
  • Vahvistetaan lastenpsykiatrian työntekijöiden osaamista itsetuhoisuuden arvioinnissa hoidossa.
  • Edistetään tietoisuutta itsetuhoisten sekä tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien lasten hoidosta ja vaikutusmahdollisuuksista mielenterveyden edistämiseen.
  • Traumatietoisuuden lisääminen sairaaloissa

Kummien tuella on kehitetty vuonna 2020 verkkokurssi, jossa opastetaan perheitä ja ammattilaisia, miten lapsen vakavan sairastumisen aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta voi minimoida. Hoitohenkilökunnalle suunnattu ja hyödylliseksi koettu verkkokurssi on viety alkuvuodesta 2022 myös muihin yliopistosairaaloihin.

 

Lahjoita lasten ja nuorten mielenterveydelle