Uusimmat artikkelit

Kummien vuosikertomus 2021: edistimme konkreettisesti lasten ja nuorten mielenterveyttä, lastentautien tutkimusta, potilasviihtyvyyttä sekä innovaatiohankkeita ympäri Suomen!

LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT tukee parasta mahdollista hoitoa lapsille ja nuorille Suomessa. Kummitoiminnalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tulevaisuuden terveyttä yliopistollisten lastenklinikoiden/-sairaaloiden ja laadukkaan lastentautien tutkimuksen kautta ympäri maan. Vuosittain Kummit tukee avustuskohteidensa sekä työnsä kautta lukuisia eri potilasperheitä.

Kummitoiminta sisältää monipuolista varainhankinta-, tuki- ja vaikutustyötä potilaiden sekä heidän perheidensä hyväksi. Keskiössä on Kummien tiivis yhteistyö lastensairaaloiden kanssa, laaja hyväntekeväisyysverkosto sekä aktiivinen sidosryhmätoiminta, jonka kautta eri tekijöitä kutsutaan ja osallistetaan mukaan tukityöhön. Jo toista vuotta olosuhteisiin vaikuttanut Covid 19 (korona) -pandemia edellytti myös Kummeilta uusia ratkaisuja kummityön toteutuksessa sekä varainhankintakampanjoiden suunnittelussa ja läpivienneissä. Poikkeuksellinen ajanjakso ja uudet toimintamallit ovat myös tavoittaneet uusia tukijoita mukaan niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin yhteisöjenkin puolelta. Kummien suurimmat vuosittaiset kampanjat, Elämä Lapselle ja JouluMielelle, saivat tukijoukot laajalti liikkeelle ja onnistuivat kasvattamaan tulosta tukikohteiden hyväksi.

Kummien tukityö lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi oli yksi vuoden 2021 kantavia teemoja. Mielen tila -kokonaisuuden piirissä levitettävä lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöihin pureutuva, näyttöön perustuva Cool Kids -hoito-ohjelma on saanut erittäin hyvän vastaanoton niin perheiltä kuin asiantuntijoilta eri puolilla Suomea. Vuoden loppuun mennessä hankkeen piirissä oli koulutettu 125 uutta menetelmäohjaajaa. Koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin on käsitelty ja tuoreimman THL:n kouluterveyskyselyn mukaan juuri ahdistuneisuus nousi esille yhtenä keskeisenä haasteena koululaisten elämässä. Kummien kautta mielenterveyden tukijoukkoihin liittyi vuoden 2021 aikana laajalti myös eri yrityksiä, jotka nostivat aihetta esille yritysten sosiaalisen vastuullisuuden viitekehykseen. Mielenterveyden haasteita on lähes 20 %:lla lapsista ja nuorista, ja tärkeäksi koettua tukityötä jatketaan sekä laajennetaan uuden hankkeen myötä merkittävällä painoarvolla vuoden 2022 aikana.

Kummit Live: Elämä Lapselle ja JouluMielelle olivat Kummien toimintavuoden suurimmat kampanjakokonaisuudet varainhankinnan ja näkyvyyden osalta. Tapahtumat toteutettiin vallitsevat yleisörajoitukset huomioiden, mutta laajan kumppani-, media- sekä vaikuttajayhteistyön avulla tukijoukot saatiin aktiivisesti mukaan yhteiselle asialle. Sidosryhmätyö ja vaikuttavat mediakumppanuudet mahdollistivat pääkampanjoiden kasvun useilla eri mittareilla. Kummankin kampanjan merkitys ulottuu voimakkaasti myös koko vuoden varainhankintaan sekä Kummien vahvaan brändiin.

Kummit on tiivistänyt sairaalayhteistyötään monin eri tavoin viimeisimpien vuosien aikana. Yhdessä tukikohteiden ja asiantuntijoiden kanssa kartoitetaan ajankohtaisia hankkeita eri osa-alueilta, joiden kautta Kummien tuella voidaan edistää parhaiten lasten ja nuorten parasta mahdollista hoitoa. Lastensairaaloiden piirissä eri laitehankinnat ovat ajankohtaisia koko ajan, sillä alati uudistuva hoitotyö ja hoitomenetelmien kehittyminen tuovat mukanaan aivan uudenlaisia laitetarpeita – laitteilla voidaan myös parantaa lapsipotilaan kokemusta hoidosta. Uusi teknologia tarjoaa niin ikään monia mahdollisuuksia sairaaloille sekä sen myötä Kummitoiminnan kehittämiselle sairaaloiden hyväksi. Kummien tuella mahdollistetaan tällä tavoin mm. entistä parempaa osaamista ja valmiutta vastasyntyneiden elvytyksessä.

Paras mahdollinen hoito edellyttää pitkäjänteistä tukea laaja-alaiselle lastentautien tutkimustyölle. Sairaaloissa hoitomenetelmien kehittäminen edistää kivuttomampia ja tehokkaampia toimenpiteitä, sekä kokonaisuudessaan lapsipotilaan terveyttä. Kummien tukemana mahdollistetaan vuosittain noin kymmenen tärkeää tutkimushanketta. Vuonna 2021 niiden piirissä tutkittiin mm. lasten syöpäsairauksia, lastenreumaa, kroonista tulehduksellista suolistosairautta sekä altistuksia varhaiskehityksen aikana.

Pienten potilaiden ja heidän perheidensä tukena pyrimme olemaan sairaala-arjessa niin ikään erilaisin lahjoituksin ja tapahtumin. Pandemiakaudella Kummien sairaalavierailuja on toteutettu virtuaalisesti uutta teknologiaa hyödyntäen. Tällaisia olivat mm. ohjelmalliset kummivierailut kiinnostavien kummivaikuttajien kanssa sekä kummitubettajien tervehdysvideot potilaille. Erilaisia potilasviihtyvyyttä ja perheiden hyvinvointia tukevia tavaralahjoituksia välitettiin myös runsaasti vuoden aikana – Kummit kumppaneineen lahjoittivat mm. pehmoleluja, askartelutarvikkeita ja kirjoja osastoille ilahduttamaan potilaita.

Pandemia-aikana Kummit on rakentunut varainhankinta- ja vaikutustyössään entistä vahvemmaksi viestintäorganisaatioksi, jonka tavoitteena on palvella sidosryhmiä tehokkaasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Viestintärakenteen uudistusten ohessa vuoden 2021 aikana kehitettiin merkittävästi Kummien kumppanuustoimintoa vastaamaan vastuullisuusnäkökulmaa korostaen toimintaympäristön ja kumppaniverkoston – niin olemassa olevan kuin potentiaalisen uuden – tarpeisiin. Kummit pyrkii tarjoamaan kaikille tukijoilleen niin monipuoliset lahjoitusmahdollisuudet kuin kattavasti tietoa toiminnasta, tukikohteista, ajankohtaisista uutisista sekä erilaisista osallistumismahdollisuuksista.

Lapsipotilaiden auttaminen on Kummeille sydämen asia. Kummien tehtävänä on verkostonsa kanssa tukea parhaita mahdollisia hoitoedellytyksiä parhaiden mahdollisten hoitotulosten saavuttamiseksi tukikohteissaan. Lastenklinikoiden Kummit ry kerää sääntöjensä mukaisesti varoja viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Lahjoitusten ja Kummitoiminnan avulla tuetaan monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä sekä sen myötä lukuisia lapsipotilasperheitä ympäri Suomen.

Vuoden 2021 lahjoitussummaksi tuli kasvaneen tukijajoukon myötä ennätykselliset 2 613 757,12 euroa. Lahjoitukset jaetaan valtakunnallisesti Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion lastenklinikoiden sekä Lastentautien tutkimussäätiön kesken.

Lämmin kiitos, kun olet mukanamme pienten potilaiden tukijoukoissa!

Alta löydät lisätietoa tukemme eri osa-alueista.

Voit lukea Kummien koko vuosikertomuksen vuodelta 2021 täältä.

Mielen tila -kampanjan avulla tuettiin lasten ja nuorten mielenterveyttä

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on Suomessa jatkuvasti kasvavaa tarvetta, minkä vuoksi Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia näyttöön perustuvia ja tehokkaita lasten ja nuorten mielenterveyden hoitomenetelmiä valtakunnallisesti. Suomessa lapsista ja nuorista n. 20 %:lla on jokin mielenterveyden häiriö. Kummien mielenterveyden lahjoitusvaroilla tuetaan näyttöön perustuvia, lasten ja nuorten mielenterveyden hoito-ohjelmia ja niiden levittämistä ympäri Suomen sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä.

Cool Kids
Cool Kids on näyttöön perustuva hoito-ohjelma ahdistuneisuuden hoitoon, jota voidaan toteuttaa joko ryhmämuotoisena tai yksilöllisenä. Sillä on kansainvälisesti saatu hyviä hoitotuloksia. Hoitoon osallistuu lapsen/nuoren lisäksi myös vanhemmat. Kummit on tukenut Cool Kidsin valtakunnallista levittämistä vuodesta 2020 lähtien.

Hankkeeseen on saatu ensimmäisessä vaiheessa mukaan kaikki Suomen yliopistosairaalat sekä 5 HUS erva-aluetta (Espoo, Vantaa, PHHYKY, KYM-SOTE, EKSOTE). Alueet ovat osallistuneet menetelmäohjaukseen aktiivisesti ja antaneet tähän mennessä hyvää palautetta. HUS kerää tietoja hoidon vaikuttavuudesta systemaattisesti kaikilta hoitoon osallistuvilta perheiltä erilaisin kyselyin ja mittarein. Hankkeen avulla on koulutettu tähän mennessä 125 uutta menetelmäohjaajaa eri puolille Suomea.


DKT – Dialektinen käyttäytymisterapia
Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT, eng. DBT) on näyttöön perustuva strukturoitu terapeuttinen hoitomalli vaikeista tunnesäätelyvaikeuksista ja itsetuhoisuudesta kärsiville lapsille, nuorille ja aikuisille. Dialektinen käyttäytymisterapia lapsille on perhekohtainen hoitomalli, joka sopii käytettäväksi 6–13-vuotiaiden tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien lasten hoitamiseksi. Hoito-ohjelma painottuu vahvasti vanhempien kanssa tehtävään työskentelyyn, jolloin hoidon pitkittäisvaikutukset paranevat entisestään.

DKT-hoidolla on saatu vuosien ajan erittäin hyviä hoitotuloksia tunnesäätelyvaikeuksista ja itsetuhoisuudesta kärsivien nuorten ja varhaisnuorten auttamisessa. HUS lastenpsykiatrian työntekijät osallistuivat ensimmäisinä suomalaisina DKT-lastenmallin koulutukseen kesällä 2021. Tavoitteena on Kummien tuella tuoda tätä osaamista osaksi lastenpsykiatrista hoitoa Suomessa. Kummit on laaja-alaisesti mukana hankkeen tukena vuodesta 2022 lähtien.

Traumatietoisuus
Psykologi Krista Koivula toteutti Kummien rahoituksella traumatietoisen hoidon verkkokurssin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Hoitohenkilökunnalle suunnattu ja hyödylliseksi koettu verkkokurssi viedään myös muihin yliopistosairaaloihin.
Kurssilla opetellaan muun muassa sitä, miten hoitohenkilökunta voi auttaa ja tukea sairaan lapsen vanhempia, jotta he voivat puolestaan tukea lastaan. Konkreettisia esimerkkejä tästä on näkynyt erityisesti jakamiemme potilastarinoiden kohdalla, kun perheet kertovat olevansa erityisen kiitollisia saamastaan (henkisestä) tuesta niin sairaalan henkilökunnalle kuin läheisilleenkin.

Traumatietoisen hoidon ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset oppivat tunnistamaan traumatisoitumisen merkit sekä potilaissa että omassa henkilökunnassa. Resilienssi- ja traumatietoisuutta vahvistamalla on mahdollista myös vähentää inhimillistä kärsimystä ja päästä parempiin hoitotuloksiin. Verkkokurssi tulee kaikkien yliopistollisten lastensairaaloiden/-klinikoiden käyttöön vuonna 2022.

Laitehankinnat ja innovaatiohankkeet

Kummien tuki konkretisoituu lastenklinikoilla/lastensairaaloissa mm. useiden merkittävien kehityshankkeiden ja tärkeiden hoitolaitehankintojen kautta. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan sairaaloille määriteltyjen lakisääteisten perustoimintojen tukena. Kummit ry:n tukee lastensairaaloita parhaan hoidon mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille Suomessa; hoito-laitehankintojen ohessa Kummit tukee sairaaloissa esimerkiksi asiantuntijoiden kartoittamia kehityshankkeita, joiden avulla voidaan ottaa seuraavia askeleita hoidon edistämiseksi tulevaisuudessa.

HUS: ENT-ohjelmisto neuronavigaattoriin ja navigoivat instrumentit Uuden lastensairaalan anestesia- ja leikkausosastolle – laite mahdollistaa haastavien tähystysleikkausten tekemisen nenän sekä korvien seudulla, ja on erityisen tärkeää rakennepoikkeavuuden tai vaikean perussairauden omaaville potilaille; kaksi laadukkaan diagnostiikan mahdollistavaa korvamikroskooppia Uuteen lastensairaalaan; erityiskulmaoptiikkaa Uuteen lastensairaalaan, jota käytetään hankalimmissa nenän ja nenän sivuonteloiden leikkauksissa ja vastasyntyneiden nenäaukkojen avaamisessa; musiikkiterapiatoiminnan kehittämishanke Jorvissa ja Uudessa lastensairaalassa – hankkeen avulla yhdistetään musiikkiterapia kenguruhoitoon tukien vauvan ja vanhemman hyvinvointia sekä heidän välistään vuorovaikutusta.

TYKS: Instrumenttikori, joka mahdollistaa useamman ortopedisen leikkauksen samanaikaisesti; videoneuvottelulaitteet mahdollistamaan yhteydenpidon lastensairaaloiden/-klinikoiden välillä; säädettävät terapiapöydät, joiden avulla voidaan hoitaa entistä paremmin esimerkiksi pyörätuolipotilaita.

TAYS: Verisuoniskanneri ja liikuteltava latausteline, jotka mahdollistavat kanyloinnin myös niiden lasten osalta, joilla on haastavammat suonet – laite helpottaa lasten tilannetta kanyloinnissa ja vähentää mahdollista pelkoa siihen liittyen; lisäosa ultraäänilaitteeseen, joka mahdollistaa pään tutkimuksen lasten teholla ilman tarvetta kuljetukseen muualle; liikuteltava tutkimusvalaisin parantamaan pienten toimenpiteiden onnistumista; hengitystukilaite entistä parempien hoitotulosten tuottamiseksi; digitaalisia vauvan vaakoja helpottamaan potilaiden nestetasapainon seurantaa sekä sähkökäyttöinen rintapumppu mahdollistamaan imetyksen jatkumisen lapsen ollessa sairaana; neljä lämpöpatjaa turvaamaan sairaan vastasyntyneen lämpötasapainoa; suolistotähystyskoulutuksen jatko-osa hankkeeseen, jolla on mahdollistettu tähystystoiminta lastensairaalassa (aiemmin aikuisten puolella).

KYS: Lääke- ja nesteensiirtoon uusia infuusiolaitteita parhaan mahdollisen hoidon ja hoitokokemuksen tuottamiseksi; osastokohtaisia padeja sairaala-ajan helpottamiseksi; Turvallisesti vierellä -koulutus turvallisen hoito- ja työympäristön vahvistamiseksi sekä henkilöstä tueksi vaikeissa hoidollisissa tilanteissa – koulutus edistää henkilökunnan jaksamista sekä potilashoidon laatua; Musapajatoiminta yhteistyössä Kuopion konservatorion kanssa tuomaan iloa ja hyvinvointia osastoilla olevien lasten sekä vanhempien sairaala-arkeen musiikillisin keinoin.

OYS: Videolaitteisto yliopistollisten sairaaloiden välille mahdollistamaan nopeat konsultaatiot ja neuvottelut lasten terveyden tueksi; kipupumppu mahdollistamaan esimerkiksi leikkausten jälkeisen tehokkaan kivunhoidon; pulssioksimetrit lapsipotilaan hapetuksenseurantaan; potilassimulaattori sis. harjoittelunuket ja koulutuksen, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja ylläpidon hätätilanteiden hoidossa; laskimoskanneri, joka helpottaa lapsipotilaan verisuonen löytymistä ja vähentää kipua sekä epämiellyttävää kokemusta kanyloinnissa; urodynamialaitteisto mahdollistaa vuositasolla n. 40–60 potilaan virtsaamisen ja virtsaelinten toiminnan tutkimisen; neurokirurgista erikoisvälineistöä kallokirurgisiin leikkauksiin, jonka avulla voidaan lisätä kallon tilavuutta (tilaa aivojen kasvulle) vaiheittain, kun luutuminen saumoissa liian nopeaa – potilaita hoidettavana vuosittain n. 5–10; EKG-kone (sydänfilmi) lasten päivystykseen.

Tuettuja tutkimuksia vuodelta 2021

Lastentautien tutkimuksen avulla on mahdollista tehdä tulevaisuudessa merkittävimmät kehitysaskeleet lasten ja nuorten sairauksien hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä. Tulevaisuuden terveys on monin tavoin tutkimuksesta kiinni.

Kummien tuella vuonna 2021 tutkittiin muun muassa:

 • lapsen hengitysvaikeuksia visualisoivan 3D-tulostetun simulaattorin käyttöopetuksessa sekä hengitystä tunnistavien algoritmien kehittämisessä
 • myöhäisvaikutuksia akuutin lymfoblastileukemian korkeariskiryhmän lääkehoitoa saaneilla lapsilla ja nuorilla
 • lasten kroonista tulehduksellista suolistosairautta (IBD)
 • vastasyntyneiden mitokondriaalisen kompleksi 3 -taudin hoitomahdollisuuksia
 • veren ja nivelnesteen immunologisia muutoksia lastenreuman hoitotulosten ennustamisessa
 • TOM1-mutaation aiheuttama immuunivajeoireyhtymää
 • 3-ulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittämistä ja tutkimista tulevaisuuden hoitojen parantamiseksi lapsilla ja nuorilla
 • lapsuusiän leukemian luustokomplikaatioita
 • kohdunsisäisten altistusten ja varhaiskehityksen yhteyttä poikien myöhempään lisääntymisterveyteen
 • hiusanalyysin perusteella vastasyntyneen sikiöajan aineenvaihduntaa altistuksen arvioinnissa.

Potilasviihtyvyys

Potilaiden ja perheiden hyvinvointi on merkittävä osa paranemisprosessia. Mittakaavaa kuvastaa se, että kaikissa yliopistollisissa lastensairaaloissa/-klinikoilla vietettiin vuonna 2021 yhteensä 114 226 yövyttyä pienen potilaan yötä. Kullekin lastenklinikalle/lastensairaalaan tehtiin monipuolisia viihtyvyyslaite- ja virikehankintoja.

 • HUS-alueella (Uudessa lastensairaalassa) virikehankinnat pitivät sisällään mm. lisäkuvia toimenpide- ja vastaanottohuoneiden seinägrafiikkakokonaisuuteen, sairaalaklovnitoimintaa, lehtiä ja kirjoja, leikki- ja toimintavälineitä sekä rooliasuja, soittimia (esim. digitaalipiano), sohvia ja lepotuoleja.
 • TYKS:ssä PlayStation 5 -pelikonsoleita, leluja, askarteluohjaajien kärryt ja askartelutarvikkeita, sairaalaklovnitoimintaa, kirjoja ja pelejä.
 • KYS:ssä sairaalaklovni- sekä musapajatoiminnan mahdollistaminen, kirjahankinnat sairaalan kirjastoon.
 • OYS:ssa sairaalaklovnitoimintaa, akvaario uuteen sairaalaan (osuus) sekä akvaarion kehittämistä ja ylläpitoa, leluja, pelejä sekä kirjoja, lasten kaverihahmon (Kuuran) kehitystyö ja toteutukset (reippausheijastimet).
 • TAYS:ssa pelikonsoleita ja leluja, sairaalaklovnitoimintaa, reippauspalkintoja, vaunut sekä uusi akvaario lasten kirurgiseen yksikköön.

Kummit tuki potilaiden ja heidän perheidensä viihtyvyyttä vuonna 2021 monipuolisesti myös Kummit-lohtunallejen, Hattarahattu-sairaalakirjojen, sairaalaklovnitoiminnan, tavaralahjoitusten, Kummivierailuiden ja virtuaalitapaamisten avulla. Kummivieraita vuonna 2021 olivat: tubettajat Jaakko Parkkali, Pinkku Pinsku ja Nelli Orell, Duudsonit HP ja Jarppi, tanssijat sekä tv-tähdet Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö, Elastinen, Roni Back, joulupukki, virtuaalitaikuri Joni Pakanen, Paspartuu sekä Susi Ladies (koripallo).

Potilasperheille järjesttiin mm. Maaret Kallion pitämä Toivo-luento.

Lue Kummien vuosikertomus 2021 täältä

Lahjoita pienille potilaille

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥